Privacybeleid

PRIVACY SINOZ

Privacy STK Cosmetica B.V.
Dit privacybeleid beschrijft hoe STK Cosmetica B.V. (handelend onder de naam SINOZ), een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd is te Amsterdam (Nederland) op adres Pieter Ghijsenlaan 29, verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens.

Over ons privacybeleid
Iedereen is even bijzonder en belangrijk, ook uw privacy. Daarom geeft STK Cosmetica B.V. (hierna SINOZ genoemd) veel om uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht waardoor privacyregels en wetten zijn veranderd. Deze wijzigingen omvatten onder meer een gemakkelijkere toegang tot het bewerken van uw eigendommen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, een duidelijker privacybeleid en een toename van uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren en wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum van dit privacybeleid is 25 mei 2018 en door het publiceren van de nieuwe versie van ons privacybeleid verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

In dit privacybeleid staat welke gegevens wij over u verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze we uw gegevens opslaan, hoe we misbruik van uw gegevens voorkomen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan SINOZ verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris (zie contactmogelijkheden aan het einde van het privacybeleid).

Over gegevensverwerking
In deze paragraaf leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze gegevens (laten) bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie uw persoonsgegevens toegankelijk zijn.

webshop software
Onze webshop is ontwikkeld met de software van Persoonsgegevens die worden verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening worden niet met deze partij gedeeld.

E-mail verkeer
Onze website maakt gebruik van Mailchimp (gevestigd in Atlanta, Verenigde Staten van Amerika), een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website verwerkt en onze nieuwsbrieven verspreidt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onder elke automatisch gegenereerde e-mail die via onze website wordt verzonden, is een link opgenomen om u af te melden voor onze e-mail. Houd er rekening mee dat dit het functioneren van onze website ernstig kan verslechteren. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails zijn geopend of gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingsverwerkers
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie B.V. (gevestigd in Amsterdam, Nederland). Mollie verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer). Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening en in het kader van het delen van (geanonimiseerde) gegevens met derden. Alle genoemde beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op diensten waarvoor Mollie derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Recensies
We willen zekerheid voor onze klanten. Daarom streven wij ernaar om online reviews en feedback om te zetten in betere diensten en producten. Om dit te realiseren verzamelen wij reviews via Google. Als u een review schrijft via Google, moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres opgeven. Je naam op je gepersonaliseerde Google-pagina en de informatie onder 'Over mij' is zichtbaar voor anderen. Verder is de informatie bij andere beoordelingen op Google Maps en gepubliceerde foto's zichtbaar voor derden. Anonieme beoordelingen kunnen niet worden geschreven. Google deelt de bij uw review bijgesloten informatie met SINOZ zodat wij uw review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats op hun website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om uw review nader toe te lichten. Wanneer we je uitnodigen om een ​​review te schrijven, delen we je naam en e-mailadres met Google. Google gebruikt deze gegevens uitsluitend om u uit te nodigen voor het schrijven van reviews. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor hun diensten; wij hebben hiervoor onze toestemming verleend. Alle genoemde beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op diensten waarvoor Google derden inschakelt.

Opmerkingen:
1. Google gebruikt automatische spamdetectiemethoden om beoordelingen te verwijderen die hoogstwaarschijnlijk spam zijn.

  1. Google hanteert een zerotolerancebeleid voor vervalste reviews. Google behoudt zich het recht voor om elke review te verwijderen die Google als vervalst beschouwt of die niet voldoet aan het reviewbeleid van Google.
  2. Recensies en meningen worden op vrijwillige basis gedeeld. Wie reviews deelt, wordt hiervoor niet betaald door Google.

Klantenservice en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om telefonisch of per e-mail vragen te stellen via de Klantenservice. Hiervoor wordt om een ​​aantal persoonsgegevens gevraagd om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw verzoek volledig te beantwoorden en af ​​te handelen.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij elke geïnteresseerde willen informeren over SINOZ in algemene zin en/of over onze diensten en producten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Met een expliciete opt-in kunt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verzending en logistiek
DHL and PostNL

Als u goederen bestelt bij SINOZ, zorgen wij ervoor dat de goederen bij u worden afgeleverd. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van DHL en PostNL. Het is hiervoor noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaats op te geven bij DHL of PostNL. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Als DHL of PostNL gebruik maakt van derden, zullen zij uw persoonsgegevens ook aan deze partijen verstrekken.

Externe verkoopkanalen
SINOZ maakt geen gebruik van externe verkoopkanalen.

Doel voor het verwerken van gegevens

Algemeen doel van verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de gegevensverwerking altijd direct gekoppeld is aan elke bestelling die u bij SINOZ plaatst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Als u persoonsgegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – zonder uw voorafgaande verzoek – om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst tussen hen en SINOZ, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld ons IP-adres, webbrowser of besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Corporation in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Het kan zijn dat SINOZ wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te delen voor fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In dat geval zijn wij gedwongen uw persoonsgegevens te verstrekken, maar wij zullen gebruik maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt om hiertegen bezwaar te maken.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit verzoek bij ons indient, beschouwen wij dit als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren voor de betreffende periode (bijvoorbeeld zeven jaar in geval van fiscale bewaarplicht). Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw voorafgaande bestelling hebben verkregen.

Jou rechten
Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door SINOZ of in opdracht van SINOZ worden verwerkt. In deze paragraaf leggen wij u uit welke rechten u heeft en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften van uw persoonsgegevens naar het in ons systeem geregistreerde e-mailadres. Indien u uw persoonsgegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij met verwerkte aanvragen. In het geval van een vergeetverzoek slaan wij geanonimiseerde gegevens op. Alle kopieën van persoonsgegevens worden verzonden in een machineleesbaar gegevensformaat dat wij in onze systemen hanteren. U heeft altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Daarnaast heb je het recht om vergeten te worden. Uw account en alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens worden bijgevolg permanent gewist of geanonimiseerd, binnen de grenzen van de wet.

Intrekken van voorafgaande toestemming
Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Recht op inzage
U heeft altijd recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u (laten) verwerken of die tot u herleidbaar zijn. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze privacyfunctionaris. U krijgt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het in ons systeem geregistreerde e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de verwerkers die de gegevens opslaan. Wij noteren de categorieën waaronder wij de persoonsgegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij van u (laten) verwerken of die tot u herleidbaar zijn te laten bewerken. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze privacyfunctionaris. U krijgt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij een bevestiging naar het in ons systeem geregistreerde e-mailadres dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken (of door anderen laten verwerken) of gegevens die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze privacyfunctionaris. U krijgt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we een bevestiging naar het in ons systeem geregistreerde e-mailadres dat we uw gegevens niet langer verwerken totdat u uw beperking intrekt.

Recht van verzending
U heeft altijd het recht om een ​​andere partij de persoonsgegevens die wij van u (laten) verwerken of die voor u herleidbaar zijn, uit te laten voeren door een andere partij. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze privacyfunctionaris. U krijgt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het in ons systeem geregistreerde e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de verwerkers die de gegevens opslaan. Hoogstwaarschijnlijk kunnen wij in dit geval onze dienstverlening niet voortzetten, aangezien wij dan geen veilige koppeling van databestanden meer kunnen garanderen

Recht op beroep en andere rechten
Wanneer u het niet eens bent met het verwerken van bepaalde persoonsgegevens – bijvoorbeeld het automatisch verwerken van persoonsgegevens (profilering) voor direct marketing doeleinden – kunt u hiertegen altijd bezwaar maken. Als u uw bezwaar indient, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de verwerking van uw bezwaar. Als uw beroep slaagt, sturen wij op het in ons systeem geregistreerde e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de gegevensverwerkers die de gegevens opslaan. Bovendien zullen we de gegevensverwerking permanent stopzetten. Daarnaast heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan automatische individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit recht toch van toepassing is, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we voorheen persoonsgegevens over u verzamelden, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Contact details

STK Cosmetica B.V.

Handelend als: SiNOZ

Adres: Pieter Ghijsenlaan 29

1506 PW Zaandam

KvK-registratienummer: 71134182

BTW-nummer: NL860714779B01

E-mailadres: info@SINOZ.eu