Privacybeleid

PRIVACY SINOZ

Privacy STK Cosmetica BV
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe STK Cosmetica BV (handelend onder de naam SINOZ), een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Zaandam (Nederland) op adres Pieter Ghijsenlaan, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Over ons privacybeleid
Iedereen is even bijzonder en belangrijk, ook jouw privacy. Daarom geeft STK Cosmetica B.V. (hierna SINOZ genoemd) veel om uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht waardoor privacyregels en wetten zijn veranderd. Deze wijzigingen omvatten onder meer een eenvoudigere toegang tot het bewerken van uw eigendommen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, een duidelijker privacybeleid en een toename van uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren. De informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten bezitten, verwerken wij zorgvuldig. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop aangeboden diensten. De ingangsdatum van dit privacybeleid is 25 mei 2018 en door het publiceren van de nieuwe versie van ons privacybeleid verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij over u verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij misbruik van uw gegevens voorkomen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan SINOZ verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris (zie contactopties aan het einde van het privacybeleid).

Over gegevensverwerking
In deze paragraaf leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze gegevens (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie uw persoonsgegevens toegankelijk zijn.

Webshopsoftware
Onze webshop is ontwikkeld met de software van Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld.

E-mailverkeer
Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website verwerkt en onze nieuwsbrieven verspreidt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onder elke automatisch gegenereerde e-mail die via onze website wordt verzonden, is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden voor onze e-mail. Houd er rekening mee dat dit de werking van onze website ernstig kan aantasten. Jouw persoonsgegevens worden veilig bewaard door Klaviyo. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails zijn geopend of gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor verdere verbetering van haar dienstverlening en daartoe informatie met derden te delen.

Betalingsverwerkers
Voor het verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie B.V. (gevestigd in Amsterdam, Nederland). Mollie verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer). Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle genoemde beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op diensten waarvoor Mollie gebruik maakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan.

Recensies
Wij willen zekerheid voor onze klanten. Daarom streven wij ernaar om online reviews en feedback om te zetten in betere diensten en producten. Om dit te realiseren verzamelen wij reviews via Google. Als u een recensie schrijft via Google, moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres opgeven. Jouw naam op jouw gepersonaliseerde Google-pagina en de informatie onder ‘Over mij’ is zichtbaar voor anderen. Bovendien is de informatie in andere recensies op Google Maps en gepubliceerde foto's zichtbaar voor derden. Anonieme beoordelingen kunnen niet worden geschreven. Google deelt de informatie in uw recensie met SINOZ, zodat wij uw recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats op hun website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om uw beoordeling nader toe te lichten. Wanneer wij u uitnodigen om een ​​review te schrijven, delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Google gebruikt deze gegevens uitsluitend met het doel u uit te nodigen voor het schrijven van reviews. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om voor hun diensten gebruik te maken van derden; wij hebben hiervoor onze toestemming verleend. Alle genoemde beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op diensten waarvoor Google derden inzet.

Opmerkingen:
1. Google gebruikt automatische spamdetectiemethoden om recensies te verwijderen die hoogstwaarschijnlijk spam zijn.

  1. Google hanteert een zerotolerancebeleid voor vervalste reviews. Google behoudt zich het recht voor om elke recensie te verwijderen die Google als vervalst beschouwt of die niet voldoet aan het recensiebeleid van Google.
  2. Recensies en meningen worden op vrijwillige basis gedeeld. Iedereen die reviews deelt, wordt hiervoor niet betaald door Google.

Klantenservice en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om telefonisch of per e-mail vragen te stellen via de Klantenservice. Hiervoor worden enkele persoonsgegevens gevraagd om uw vraag te kunnen verwerken. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw verzoek volledig te kunnen beantwoorden en af te handelen.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij iedere geïnteresseerde willen informeren over SINOZ in algemene zin en/of over onze diensten en producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Met een expliciete opt-in kunt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonlijke gegevens niet.

Verzending en logistiek
DHL en PostNL

Als u goederen bij SINOZ bestelt, zorgen wij ervoor dat de goederen bij u worden afgeleverd. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van DHL en PostNL. Hiervoor is het noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaats door te geven aan DHL of PostNL. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien DHL of PostNL gebruik maakt van derden, verstrekken zij uw persoonsgegevens ook aan deze partijen.

Externe verkoopkanalen
SINOZ maakt geen gebruik van externe verkoopkanalen.

Doel voor het verwerken van gegevens

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de gegevensverwerking altijd rechtstreeks verband houdt met elke bestelling die u bij SINOZ plaatst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Als u persoonsgegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – zonder voorafgaand verzoek van u – om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst tussen hen en SINOZ, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld ons IP-adres, webbrowser of besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bedrijf in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Het kan voorkomen dat SINOZ wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te delen voor fiscaal of strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de overheid. In dit geval zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te verstrekken, maar wij zullen gebruik maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt om hiertegen bezwaar te maken.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit verzoek bij ons indient, beschouwen wij dit als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen moeten wij facturen met (persoons)gegevens bewaren, die gedurende de betreffende periode worden bewaard (bijvoorbeeld zeven jaar in geval van fiscale bewaarplichten). Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw eerdere bestelling hebben verkregen.

Jou rechten
Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door SINOZ of in opdracht van SINOZ worden verwerkt. In deze paragraaf leggen wij u uit welke rechten u heeft en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in beginsel afschriften van uw persoonsgegevens naar het in ons systeem geregistreerde e-mailadres. Indien u uw persoonsgegevens op een ander e-mailadres of per reguliere post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij met daarin de afgehandelde verzoeken. Bij een vergeetverzoek slaan wij anonieme gegevens op. Alle kopieën van persoonsgegevens worden verzonden in een machinaal leesbaar gegevensformaat dat wij in onze systemen gebruiken. U heeft altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken.

Bovendien heeft u het recht om vergeten te worden. Uw account en alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens worden bijgevolg permanent verwijderd of geanonimiseerd, binnen de grenzen van de wet.

Intrekking van voorafgaande toestemming
Wanneer u ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Recht van inzage
U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u (laten) verwerken of die daartoe herleidbaar zijn. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij onze privacyfunctionaris. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het e-mailadres dat bij ons bekend is een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de gegevensverwerkers die de gegevens opslaan. Wij noteren onder welke categorieën wij de persoonsgegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken van u of daartoe herleidbare gegevens, te laten bewerken. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij onze privacyfunctionaris. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons systeem bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken of tot u herleidbaar zijn, te beperken. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij onze privacyfunctionaris. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons systeem bekende e-mailadres een bevestiging dat wij uw gegevens niet langer verwerken totdat u uw beperking intrekt.

Recht van overdracht
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken of tot u herleidbare gegevens, door een andere partij te laten uitvoeren. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij onze privacyfunctionaris. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het e-mailadres dat bij ons bekend is een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de gegevensverwerkers die de gegevens opslaan. Hoogstwaarschijnlijk kunnen wij in dit geval onze dienstverlening niet voortzetten, omdat wij dan een veilige koppeling van databestanden niet meer kunnen garanderen.

Recht op beroep en andere rechten
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van bepaalde persoonsgegevens – bijvoorbeeld de automatische verwerking van persoonsgegevens (profilering) voor direct marketing doeleinden – kunt u hiertegen altijd bezwaar maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw beroep succesvol is, sturen wij op het in ons systeem geregistreerde e-mailadres een kopie van alle persoonsgegevens met een overzicht van de gegevensverwerkers die de gegevens opslaan. Bovendien zullen wij de gegevensverwerking definitief stopzetten. Bovendien heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan automatische individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit recht toch van toepassing is, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we eerder persoonlijke gegevens over u verzamelden, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Contact details

STK Cosmetica B.V.

Handelend onder de naam: SiNOZ

Adres: Pieter Ghijsenlaan 29

1506 PWZaandam

KvK-registratienummer:

71134182

Btw-nummer:

NL860714779B01

E-mailadres: info@SINOZ.eu