algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN sinoz.EU

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN Sinoz

Ultra Ecommerce B.V.
Pieter Ghijsenlaan 29
1506 PW Zaandam
KVK: 84253053
BTW Nr: NL863148323B01

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Aanvullende overeenkomst betekent een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door sinoz worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en sinoz;
 2. Afkoelperiode: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: elke persoon of entiteit die contracteert met sinoz, ongeacht of deze ondernemer is of niet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en aangeleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzaam medium: elk apparaat inclusief e-mail dat de Klant of sinoz in staat stelt om informatie op te slaan die aan hem persoonlijk is gericht, op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een bepaalde periode mogelijk maakt en geschikt is voor het doel waarvoor deze is bedoeld, en waarmee de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van het contract;
 9. Overeenkomst op afstand: bij een overeenkomst tussen Sinoz en de Klant waarbij in een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Standaard herroepingsformulier: het is bijgevoegd in bijlage I bij dit Europese modelformulier voor herroeping. Het formulier hoeft niet te worden ingediend als de Klant geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 11. Middelen voor communicatie op afstand: middel waarmee een overeenkomst kan worden afgesloten, zonder dat de Klant en sinoz in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van acties, bestellingen en overeenkomsten van sinoz en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen sinoz en de Klant.
 2. Het accepteren van een actie of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden alsook met het privacybeleid. De Klant verklaart en garandeert – stilzwijgend of expliciet – dat hij deze Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen.
 3. Alle rechten en vorderingen van sinoz zoals vervat in deze voorwaarden of in andere contracten worden ook bedongen voor bemiddelaars en andere derden die door sinoz zijn ingeschakeld. 
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal sinoz aangeven op welke wijze de Voorwaarden te raadplegen zijn en dat de Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een gemakkelijke manier kan worden opgeslagen het op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Klant, al dan niet langs elektronische weg, worden de Voorwaarden kosteloos toegezonden.
 6. Naast deze algemene voorwaarden zijn specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing, het vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Bij tegenstrijdige voorwaarden kan de klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 7. Indien een overeenkomst mondeling tot stand komt, wordt de nakoming opgeschort tot het moment dat de koper een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft verzonden.
 8. sinoz kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en wijzigingen zijn ook van toepassing op bestaande overeenkomsten met dien verstande dat voor wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de gunstigste bepalingen van toepassing zijn. Gewijzigde voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 9. Het herroepingsrecht zoals vastgelegd in artikel 6 ff. van deze Voorwaarden is niet van toepassing op een Klant die geen consument is. Een consument is een persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 10. In het geval dat de inhoud van deze Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in het Nederlandse equivalent, prevaleert het Nederlandse equivalent.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als sinoz gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden sinoz niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Elk aanbod bevat duidelijk de informatie voor de Klant met betrekking tot zijn rechten en plichten in het licht van de aanvaarding van het aanbod.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt – onder de in lid 4 genoemde voorwaarden – tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt sinoz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door sinoz is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft sinoz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal sinoz passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 4. sinoz mag binnen wettelijke grenzen de mogelijkheid van de klant om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand, onderzoeken. Indien sinoz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. sinoz zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van sinoz waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en op welke wijze de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding omtrent het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing de kosten van levering; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van het contract;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het standaardformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. sinoz mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant hiertoe niet verplichten.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of namens een derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
  1. Indien de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. sinoz mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over wordt geïnformeerd.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

AARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE AFKOELINGSPERIODE

 1. Gedurende deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitnemen of gebruiken voor zover dat naar de aard, de kenmerken en de werking van het product nodig is. Het uitgangspunt is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1 van dit artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als sinoz hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan sinoz.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) sinoz. Dit hoeft niet als sinoz heeft aangeboden het product af te halen. De Klant heeft rekening gehouden met de terugzendtermijn als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met de geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk alles in originele staat en verpakking, en conform de door sinoz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als sinoz niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als sinoz aangeeft de kosten zelf te dragen, draagt ​​de Klant de kosten niet.
 6. De Klant draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
  1. de Klant er voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om voor het einde van de bedenktijd met de nakoming van de overeenkomst te beginnen;
  2. Hij er niet mee heeft ingestemd zijn herroepingsrecht te verliezen door zijn toestemming te geven; of
  3. sinoz heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.
 7. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN sinoz TIJDENS HERROEPING

 1. Als sinoz de melding van herroeping door de klant langs elektronische weg toestaat, stuurt zij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
 2. sinoz vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten van het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt. Tenzij sinoz aanbiedt het product af te halen, mag hij wachten met terugbetaling tot hij de geretourneerde goederen heeft ontvangen of tot de klant kan bewijzen dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
 3. sinoz betaalt het verschuldigde bedrag terug via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is sinoz niet verplicht de meerkosten voor de duurdere wijze te vergoeden.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Sinoz kan de navolgende goederen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sinoz dit uitdrukkelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop sinoz geen invloed heeft en zich gedurende de herroepingstermijn kan voordoen;
 2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten zijn na levering door hun aard onherroepelijk vermengd met andere producten.

 

ARTIKEL 11 – PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wetswijzigingen.
 2. In afwijking van lid 1 kan sinoz prijsverhogingen bedingen die niet het gevolg zijn van wetswijzigingen.
 3. Wanneer sinoz binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bedongen prijs verhoogt, is de Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 11A – VALUTA

 1. Alle vermelde prijzen voor aangeboden goederen en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of bedongen.
 2. Indien de prijs in vreemde valuta is, zal de prijs in deze vreemde valuta nooit hoger zijn dan de tegenwaarde in Nederlandse valuta zoals die geldt op het moment van acceptatie van de order.

 

ARTIKEL 11B – ONJUISTE PRIJS

Indien de website van sinoz duidelijk onjuiste prijzen vermeldt als gevolg van een softwarefout of een menselijke fout, behoudt sinoz zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De Klant heeft in een dergelijk geval altijd de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De Klant wordt per e-mail geïnformeerd over de foutieve prijs.

 

AARTIKEL 12 – NALEVINGSOVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. sinoz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat sinoz er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door sinoz, diens toeleverancier, fabrikant of fabrikant verleende extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst met sinoz kan inroepen, indien sinoz harerzijds ernstig tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​elke verbintenis van sinoz, haar leverancier, importeur of producent waarbij zij aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen overdraagt ​​die verder gaan dan wat wettelijk vereist is in het geval hij ernstig tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – VERZENDING EN UITVOERING

 1. sinoz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de Klant aan sinoz heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, accepteert sinoz bestellingen binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd aan de Klant, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en met recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal sinoz het betaalde bedrag onverwijld aan de Klant terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij sinoz tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Genoemde leveringstermijnen zijn geschat en gebaseerd op de beschikbaarheid van goederen en typische leveringstermijnen. Alle producten worden verzonden namens en voor risico van de Klant.
 7. Elke klant is verantwoordelijk voor invoerrechten, vergoedingen en belastingen die van toepassing zijn in zijn land. De Klant vrijwaart sinoz voor elke wet inzake invoerrechten opgelegd door het land van bestemming.

 

ARTIKEL 14 – DOORLOPENDE PRESTATIETRANSACIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

Beëindiging:

 1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
 •  te allen tijde en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 •  althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 •  met dezelfde opzegtermijn als sinoz voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant de overeenkomst slechts daarna opzeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur onredelijk is.

 

ARTIKEL 15 – BETALING

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum voor zendingen binnen Nederland en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum voor verzending buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij betaling per bank is de datum van betaling de datum waarop de bankrekening van sinoz wordt gecrediteerd.
 3. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van zijn bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Klant is verplicht om onjuistheden in betaalgegevens onverwijld aan sinoz te melden.
 5. Indien een Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, krijgt de Klant een termijn van veertien dagen om alsnog te betalen. Na deze veertien dagen termijn heeft sinoz recht op buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. sinoz kan ten gunste van de Klant afwijkende bedragen en percentages hanteren.

 

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

 1. Indien de Klant een klacht heeft over geleverde goederen, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van sinoz via het contactformulier.
 2. sinoz streeft ernaar om:
  Klachten zo snel mogelijk afhandelen;
  2. De Klant informeren binnen welke termijn een klacht in behandeling wordt genomen;
  3. Om de Klant te informeren over de status van zijn klacht.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd te worden gemeld zodra tekortkomingen worden geconstateerd. De indiening dient een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht te bevatten.
 4. sinoz beantwoordt klachten binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt sinoz binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht met een ontvangstbevestiging en een voorzienbare termijn waarbinnen een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 5. De Klant dient sinoz een termijn van minimaal vier weken te gunnen om klachten onderling op te lossen.

 

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

 1. Op deze Voorwaarden en op elke overeenkomst met sinoz is Nederlands recht van toepassing, behalve in geval van strijdigheid met dwingend nationaal recht. Alle geschillen die direct of indirect mochten voortvloeien uit een overeenkomst met sinoz zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op overeenkomsten tussen sinoz en een Klant die handelt in het kader van zijn bedrijf of beroep en die gevestigd is in een andere EU-lidstaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit is ongeacht de vraag welk recht de contractuele relatie tussen partijen beheerst.
 3. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over een geschil dat is ontstaan ​​uit een bepaalde rechtsverhouding, ongeacht of partijen in een EU-lidstaat zijn gevestigd of niet.

 

ARTIKEL 18 – DEELBAARHEID EN INTERPRETATIE

 1. Indien een of meer bepalingen in deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige Voorwaarden van kracht. Partijen zullen onderling overleggen over nietige bepalingen en zullen zorgdragen voor het tot stand komen van een vervangende bepaling die rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de te vervangen bepaling.
 2. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op contracten tussen sinoz en klanten. In het geval sinoz naar twee of meer voorwaarden verwijst, wordt een aanvaarding van de Klant bedoeld voor alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen.
 3. In het geval van tegenstrijdige voorwaarden zijn alleen deze Voorwaarden van toepassing.

 

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID 

Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. De inhoud op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als diagnostisch of therapeutisch advies en/of anderszins ter vervanging van medisch advies. voor de werkzaamheid van producten, de inhoud van bijsluiters van fabrikanten, informatieve teksten, beschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de website kan sinoz evenmin aansprakelijk worden gesteld, noch kunnen garanties worden verleend. sinoz geeft geen juridisch en/of medisch advies en levert evenmin medische en/of diagnostische diensten. Indien een klant vertrouwt op de juistheid van de op of via de website verstrekte informatie, dan handelt hij geheel voor eigen rekening en risico.
 2. Noch sinoz, noch een van haar eigenaren, managers, directeuren, personeelsleden, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde bedrijven is verantwoordelijk voor onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de website en/of verstrekt tijdens het betalingsproces.
 3. Elke klant zal sinoz volledig vrijwaren en vergoeden met betrekking tot verliezen, kosten of schade (inclusief redelijke kosten voor advocaten, experts of andere redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit, bestaan ​​als gevolg van of op enigerlei wijze verband houden met:
  Niet-naleving door de klant van deze voorwaarden;
  2. Ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik van de website door de Klant;
  3. Een onjuiste weergave van feiten door de Klant tijdens het bezoek aan de website;
  4. Claims van andere personen of entiteiten dan partijen bij de overeenkomst, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website door de Klant.

 Virussen, hacken en andere overtredingen

 1. Het is ten strengste verboden om de website te misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is, te introduceren. Het is voorts verboden zich zonder toestemming toegang te verschaffen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige server, computer of database die aan de website is gerelateerd. Het plegen van de bovengenoemde handelingen is een strafbaar feit en sinoz meldt dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. sinoz zal meewerken aan het bekendmaken van de identiteit van de Klant aan de hiervoor genoemde autoriteiten. In geval van een dergelijke overtreding eindigt het recht van de Klant om de website te gebruiken onmiddellijk.
 2. sinoz is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde 'denial-of-service'-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computersoftware, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van de website of het downloaden van materiaal op de website of een andere website die eraan is gekoppeld.