Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN sinoz.EU

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN Sinoz

STK Cosmetica B.V.
Pieter Ghijsenlaan 29
1506 PW Zaandam
KvK: 71134182
BTW-nr: NL860714779B01

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Aanvullende overeenkomst betekent een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door sinoz worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en sinoz;
 2. Afkoelperiode: de termijn gedurende welke de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: elke persoon of entiteit die een overeenkomst sluit met sinoz, ongeacht of deze ondernemer is of niet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurprestatieovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzaam medium: elk apparaat, inclusief e-mail, waarmee de Klant of sinoz informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een bepaalde periode mogelijk maakt en geschikt is voor het doel waarvoor deze is bedoeld, en waarmee de ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen sinoz en de Klant in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Standaard herroepingsformulier: het is bijgevoegd in bijlage I bij dit Europese standaardformulier voor herroeping. Het formulier hoeft niet te worden ingediend als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Middelen voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en sinoz gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen.

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van acties, bestellingen en overeenkomsten van sinoz en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen sinoz en de Klant.
 2. Het accepteren van een actie of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het privacybeleid. De Klant verklaart en garandeert – stilzwijgend of expliciet – dat hij deze Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen.
 3. Alle rechten en aanspraken van sinoz zoals vervat in deze Voorwaarden of in andere overeenkomsten worden eveneens aangegaan voor door sinoz ingeschakelde mediators en andere derden. 
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal sinoz aangeven op welke wijze de Voorwaarden te raadplegen zijn en dat de Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal sinoz voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar de Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. Op verzoek van de Klant, al dan niet langs elektronische weg, worden de Voorwaarden kosteloos toegezonden.
 6. Naast deze algemene voorwaarden zijn specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing, het vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Bij tegenstrijdige voorwaarden kan de klant steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 7. Indien een overeenkomst mondeling tot stand komt, wordt de nakoming opgeschort tot het moment dat de koper een schriftelijke orderbevestiging heeft verzonden.
 8. sinoz kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en wijzigingen gelden ook voor bestaande overeenkomsten, met dien verstande dat bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de meest gunstige bepalingen van toepassing zijn. Gewijzigde voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 9. Het herroepingsrecht zoals vastgelegd in artikel 6 ev. van deze Voorwaarden is niet van toepassing op een Klant die geen consument is. Een consument is een persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 10. Indien de inhoud van deze Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in het Nederlandse equivalent, prevaleert het Nederlandse equivalent.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als sinoz gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden sinoz niet.
 3. Ieder aanbod zal zodanige informatie bevatten dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten zijn verbonden aan het aanvaarden van het aanbod.
 4. In ieder aanbod wordt duidelijk vermeld welke informatie de Klant heeft met betrekking tot zijn rechten en plichten in het kader van de aanvaarding van het aanbod.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt – onder de voorwaarden genoemd in lid 4 – tot stand op het moment dat de Klant het aanbod aanvaardt en aan de geldende voorwaarden voldoet.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt sinoz onverwijld de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door sinoz is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft sinoz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal sinoz daartoe veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. sinoz heeft binnen wettelijke kaders inzage in de mogelijkheid van de Klant om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien sinoz op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. sinoz zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van sinoz waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande after-sales service en garanties;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing de kosten van bezorging; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van het contract;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Indien de Klant over een herroepingsrecht beschikt, het standaardformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen. sinoz mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant hiertoe niet verplichten.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of namens een derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eindproduct heeft ontvangen. sinoz mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, op voorwaarde dat de Klant hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze wordt geïnformeerd.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

AARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEWEGINGSPERIODE

 1. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat gezien de aard, de kenmerken en de werking van het product nodig is. Het uitgangspunt is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als sinoz hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft geïnformeerd.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sinoz.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) sinoz. Dit hoeft niet als sinoz heeft aangeboden het product af te halen. De Klant heeft rekening gehouden met de termijn voor het retourneren van het product als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk alles geleverd in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van sinoz.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt ​​de directe kosten van het retourneren van het product. Indien sinoz niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of indien sinoz aangeeft de kosten zelf te zullen dragen, draagt ​​de Klant de kosten niet.
 6. De Klant draagt niet de kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
  1. de Klant heeft vóór de levering niet uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
  2. Hij heeft er niet mee ingestemd zijn herroepingsrecht te verliezen door zijn toestemming te geven; of
  3. sinoz heeft deze verklaring van de Klant niet kunnen bevestigen.
 7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN sinoz BIJ HERTREKKING

 1. Indien sinoz de melding van herroeping door de Klant langs elektronische weg toestaat, stuurt zij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
 2. sinoz vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt. Tenzij sinoz aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de teruggezonden goederen heeft ontvangen of totdat de Klant kan bewijzen dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet.
 3. sinoz betaalt het verschuldigde bedrag terug via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft sinoz de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT

Sinoz kan de navolgende goederen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als sinoz dit uitdrukkelijk bij het aanbod of in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst vermeldt:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop sinoz geen invloed heeft en zich bevindt en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten zijn na levering door hun aard onherroepelijk vermengd met andere producten.

 

ARTIKEL 11 – PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de wetgeving.
 2. In afwijking van lid 1 kan sinoz prijsverhogingen bedingen die niet het gevolg zijn van wetswijzigingen.
 3. Wanneer sinoz binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bedongen prijs verhoogt, mag de Klant de overeenkomst ontbinden.

 

ARTIKEL 11A – VALUTA

 1. Alle genoemde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of bepaald.
 2. Indien de prijs in vreemde valuta luidt, zal de prijs in deze vreemde valuta nooit meer bedragen dan de tegenwaarde in Nederlandse valuta zoals geldend op het moment van acceptatie van de bestelling.

 

ARTIKEL 11B – ONJUISTE PRIJS

Indien de website van sinoz kennelijk onjuiste prijzen vermeldt als gevolg van een softwarefout of een menselijke fout, behoudt sinoz zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De Klant heeft in een dergelijk geval altijd de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de onjuiste prijs.

 

ARTICLE 12 – NALEVING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. sinoz garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat sinoz er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door sinoz, haar leverancier, fabrikant verleende extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst met sinoz kan doen gelden, indien sinoz van haar kant ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van sinoz, haar leverancier, importeur of producent, waarbij zij aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen overdraagt ​​die verder gaan dan waartoe de wet verplicht, indien deze ernstig tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – VERZENDING EN UITVOERING

 1. sinoz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan sinoz heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden staat, accepteert sinoz bestellingen binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk bij de Klant kan worden afgeleverd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder boete te ontbinden en met recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorig lid zal sinoz het betaalde bedrag onverwijld aan de Klant terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij sinoz tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Genoemde leveringstermijnen zijn geschat en gebaseerd op de beschikbaarheid van goederen en typische leveringstermijnen. Alle producten worden verzonden in naam en voor risico van de Klant.
 7. Elke Klant is verantwoordelijk voor de invoerrechten, heffingen en belastingen die van toepassing zijn in zijn land. De Klant vrijwaart sinoz voor iedere wet inzake invoerrechten opgelegd door het land van bestemming.

 

ARTIKEL 14 – DOORLOPENDE PRESTATIETRANSACIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

Beëindiging:

 1. De Klant kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen tegen de daarbij geldende opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Klant kan een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen volgens de geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
 •  op ieder moment en niet beperkt tot opzegging op enig moment of in een bepaalde periode;
 •  althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 •  met dezelfde opzegtermijn als sinoz voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de Klant de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur onredelijk is.

 

ARTIKEL 15 – BETALING

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum voor verzendingen binnen Nederland, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum voor verzending buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum waarop de bankrekening van sinoz wordt gecrediteerd.
 3. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van zijn bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Klant is verplicht om onjuistheden in betaalgegevens onverwijld aan sinoz te melden.
 5. Indien een Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, krijgt de Klant een termijn van veertien dagen om de verschuldigde betaling alsnog te voldoen. Na deze termijn van veertien dagen heeft sinoz recht op buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zullen de volgende niveaus niet overschrijden: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. sinoz kan afwijkende bedragen en percentages hanteren ten gunste van de Klant.

 

ARTIKEL 16 – KLACHTENPROCEDURE

 1. Indien de Klant een klacht heeft over geleverde goederen, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van sinoz via het contactformulier.
 2. sinoz streeft ernaar:
  Klachten zo spoedig mogelijk afhandelen;
  2. De Klant informeren gedurende welke termijn een klacht wordt opgelost;
  3. Om de Klant te informeren over de status van zijn klacht.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, zodra gebreken worden geconstateerd, worden gemeld. De indiening dient een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht te bevatten.
 4. sinoz beantwoordt klachten binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door sinoz binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht geantwoord met een ontvangstbevestiging en een verwachte termijn waarbinnen een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 5. De Klant dient sinoz een termijn van minimaal vier weken te gunnen om klachten onderling op te lossen.

 

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

 1. Op deze Voorwaarden en op iedere overeenkomst met sinoz is Nederlands recht van toepassing, behalve in geval van strijd met dwingend nationaal recht. Alle geschillen die direct of indirect mochten voortvloeien uit een overeenkomst met sinoz zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Op overeenkomsten tussen sinoz en een Klant die handelt in verband met zijn bedrijf of beroep en die gevestigd is in een andere EU-lidstaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit staat los van de vraag welk recht de contractuele relatie tussen partijen beheerst.
 3. De Nederlandse rechter is als enige bevoegd om te oordelen over een geschil dat voortvloeit uit een specifieke rechtsverhouding, ongeacht of partijen al dan niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd.

 

ARTIKEL 18 – DEELBAARHEID EN INTERPRETATIE

 1. Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden juridisch ongeldig blijken te zijn, blijven de overige Voorwaarden van kracht. Partijen zullen onderling in overleg treden over nietige bepalingen en zorgdragen voor een vervangende bepaling die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de te vervangen bepaling.
 2. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op contracten tussen sinoz en Klanten. Indien sinoz verwijst naar twee of meer voorwaarden, geldt een aanvaarding van de Klant voor alle genoemde voorwaarden.
 3. In geval van tegenstrijdige voorwaarden zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing.

 

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID 

Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. De inhoud op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als diagnostisch of therapeutisch advies en/of anderszins ter vervanging van medisch advies. sinoz is niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van producten, de inhoud van bijgevoegde folders van fabrikanten, informatieve teksten, beschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de website en er kunnen geen garanties worden gegeven. sinoz geeft geen juridisch en/of medisch advies, noch levert het medische en/of diagnostische diensten. Indien een klant vertrouwt op de juistheid van de op of via de website aangeboden informatie, handelt hij geheel voor eigen rekening en risico.
 2. Noch sinoz, noch een van haar eigenaren, managers, directeuren, personeelsleden, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of aangesloten bedrijven is verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de website en/of verstrekt tijdens het betalingsproces.
 3. Iedere Klant zal sinoz volledig vrijwaren en compenseren voor verliezen, kosten of schade (inclusief redelijke kosten voor advocaten, deskundigen of andere redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit, bestaan ​​als gevolg van of op enigerlei wijze verband houden met:
  Niet-naleving door de Klant van deze Voorwaarden;
  2. Ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik van de website door Klant;
  3. Een onjuiste voorstelling van feiten door de Klant tijdens het bezoek van de website;
  4. Claims van andere personen of entiteiten dan partijen bij de overeenkomst, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website door de Klant.

 Virussen, hacking en andere overtredingen

 1. Het is ten strengste verboden de website te misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Het is voorts verboden om zonder toestemming toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige server, computer of database die gerelateerd is aan de website. Het plegen van bovengenoemde handelingen is een strafbaar feit en sinoz rapporteert dergelijke overtredingen aan de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten. sinoz zal meewerken aan het bekendmaken van de identiteit van de Klant aan voornoemde autoriteiten. Bij een dergelijke overtreding eindigt het recht van de Klant om de website te gebruiken onmiddellijk.
 2. sinoz is nooit aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ‘denial-of-service’-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computersoftware, gegevens of ander door het eigendomsrecht beschermd materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van de website. of het downloaden van materiaal op de website of enige andere daaraan gekoppelde website.