Terms & Conditions

TERMEN EN VOORWAARDEN Sinoz.eu

Tabel van de inhoud:

Artikel 1 — Definities

Artikel 2 — Identiteit van sinoz

Artikel 3 — Toepassingsgebied

Artikel 4. - Het aanbod

Artikel 5. - De overeenkomst

Artikel 6 — Recht van intrekking

Artikel 7 — Verplichtingen van de Klant tijdens de afkoelingsperiode

Artikel 8 — Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en zijn kosten

Artikel 9 — Verplichtingen van de sinoz in geval van intrekking

Artikel 10 — Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11. - De prijs

Artikel 11a - Valuta

Artikel 11b ­- Onjuiste prijs

Artikel 12 — Naleving en extra garantie

Artikel 13 — Levering en uitvoering

Artikel 14 - Voortdurende prestatietransacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 15 — Betaling

Artikel 16 — Klachten

Artikel 17 — Geschillen

Artikel 18 - Divisie en interpretatie

Artikel 19 -  AansprakelijkheidARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN Sinoz

Ultra E-commerce B.V.
Pieter Ghijsenlaan 29
1506 PW Zaandam
KVK: 84253053
BTW Nr: NL863148323B01

Artikel 2: DEFINITIES

Onder deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de producten van de Klant, digitale inhoud en/of diensten in verband met een contract op afstand worden verkregen en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden verleend door Sinoz of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en Sinoz;

Periode van afkoeling: de periode waarin de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Klant: elke persoon of entiteit die met sinoz wordt verbonden, ongeacht of het enterpreneur is of niet;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Voortdurende prestatieovereenkomst:
een overeenkomst die gericht is op de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duur medium:
elk hulpmiddel, met inbegrip van e-mail, dat de Klant of Sinoz in staat stelt informatie op te slaan die hem persoonlijk is gericht, op een wijze die toekomstige raadpleging of het gebruik ervan gedurende een periode voldoende is voor het doel waarvoor het bestemd is, en die de onveranderde reproductie van de opgeslagen informatie toestaat;

Recht van intrekking
: de mogelijkheid van de klant om binnen de afkoelingsperiode uit het contract te stappen;

Contract op afstand
: een overeenkomst tussen sinoz en de Klant in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten tot de sluiting van de overeenkomst uitsluitend of gedeeld gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatiemiddelen op afstand;

Standaard herroepingsformulier:
Het is opgenomen in bijlage I bij dit Europees standaardformulier.Het formulier hoeft niet te worden ingediend indien de Klant geen recht heeft op herroeping met betrekking tot zijn bestelling;

Middelen voor communicatie op afstand:
betekent dat het kan worden gebruikt om een contract te sluiten, zonder dat de Klant en Sinoz elkaar in dezelfde kamer moeten ontmoeten.


Artikel 3 ­8211; TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna „Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van promoties, orders en overeenkomsten van sinoz en op alle overeenkomsten op afstand tussen sinoz en de Klant.
 2. Het accepteren van een promotie of het plaatsen van een order impliceert dat de klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het privacybeleid.De Klant verklaart en garandeert "(8211; of het nu stilzwijgend of expliciet""spas8211; dat hij deze Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen.
 3. Alle rechten en aanspraken die tot sinoz behoren, zoals vervat in deze Voorwaarden of in andere contracten, worden eveneens uitbesteed aan bemiddelaars en andere derde partijen die in opdracht van Sinoz zijn geplaatst.160;
 4. Voordat het contract op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze Voorwaarden ter beschikking van de Klant worden gesteld.Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal sinoz aangeven hoe de Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en dat de Voorwaarden op verzoek van de klant zo snel mogelijk en gratis worden verzonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan in afwijking van de vorige alinea, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking van de Klant gesteld, zodat de Klant deze gemakkelijk op een duurzame drager kan opslaan.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal sinoz aangeven waar de Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.Op verzoek van de klant 8217s, langs elektronische weg of anderszins, worden de Voorwaarden gratis verzonden.
 6. Naast deze algemene voorwaarden zijn specifieke producten- of dienstenvoorwaarden van toepassing, zijn de vierde en vijfde leden van overeenkomstige toepassing.In geval van tegenstrijdige omstandigheden, kan de klant altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem is.
 7. Indien een contract mondeling wordt gesloten, wordt de naleving uitgesteld tot het moment dat de koper een schriftelijke bevestiging van de order heeft gestuurd.
 8. sinoz kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en wijzigingen gelden ook voor bestaande overeenkomsten, waarbij wordt begrepen dat wissels tijdens de periode van een aanbod de meest gunstige voorwaarden van toepassing zijn.Alternatieve voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag en gratis.
 9. Het herroepingsrecht zoals vastgesteld in artikel 6 ff.van deze Voorwaarden is niet van toepassing op een Klant die geen consument is.Een consument is een persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.
 10. Indien de inhoud van deze Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in het Nederlandse equivalent, geldt het Nederlandse equivalent.

ARTIKEL 4 ­8211; DE AANBIEDING

 1. Indien een aanbod a an een beperkte duur of aan voorwaarden is onderworpen, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd voor een juiste beoordeling van het aanbod door de Klant.Als sinoz foto's gebruikt, zijn deze een ware reflectie van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.Vergiffenis of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend voor sinoz.
 3. Elke aanbieding bevat informatie die de Klant duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen bij het accepteren van het aanbod zijn betrokken.
 4. Elk aanbod bevat duidelijk de informatie voor de Klant met betrekking tot zijn rechten en verplichtingen in het licht van het accepteren van het aanbod.

Artikel 5 /8211; DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt gesloten – onder de voorwaarden van lid 4, op het moment dat de Klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de toepasselijke voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt sinoz onmiddellijk de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod.Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door sinoz is bevestigd, kan de Klant het contract intrekken.
 3. Indien het contract elektronisch wordt gesloten, zal sinoz passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te verzekeren en zal zorgen voor een veilige webomgeving.Als de Klant elektronisch kan betalen, zal sinoz passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. sinoz kan binnen juridische kaders de Klant 8217s het vermogen om zijn betalingsverplichtingen te vervullen, evenals alle feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de afstand overeenkomst inspecteren.Indien sinoz op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een order of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. sinoz stuurt bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud a an de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de Klant het op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan:
  1. het bezoekadres van sinoz waar de Klant klachten kan indienen;
  2. de voorwaarden waaronder en hoe de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service en garanties na verkoop;
  4. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; in voorkomend geval de leveringskosten; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van het contract;
  5. de voorwaarden voor de beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd van meer dan een jaar heeft of onbepaald is;
  6. Als de Klant een herroepingsrecht heeft, het standaardherroepingsformulier.
 6. In geval van een continue prestatietransactie is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 ­8211; RECHT VAN INTREKKING

 1. De Klant kan een contract met betrekking tot de aankoop van een product tijdens een afkoelingsperiode van veertien dagen opzeggen zonder enige reden.sinoz kan de Klant vragen naar de reden van terugtrekking, maar kan de Klant niet verplichten dit te doen.
 2. De afkoelingsperiode begint op de dag na de Klant of namens een andere derde dan de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Klant meerdere producten heeft besteld in dezelfde volgorde: de dag waarop de Klant, of een door hem toegewezen derde, het eindproduct heeft ontvangen.sinoz kan een bestelling van verschillende producten met verschillende levertijden weigeren, mits de Klant hiervan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte is.
  2. Indien de levering van een product uit verschillende zendingen of delen bestaat: de dag waarop de klant of een door hem toegewezen derde partij de laatste zending of stuk heeft ontvangen;
  3. in het geval van overeenkomsten voor regelmatige levering van producten over een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem toegewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


ARTIKEL 7 ­8211; VERPLICHTINGEN VAN DE DOUANE TIJDENS DE COÖLLING-off-PERIODE

 1. Gedurende deze periode behandelt de Klant het product en de verpakking ervan met zorg.Hij zal het product alleen extraheren of gebruiken voor zover dat nodig is voor de aard, de kenmerken en de werking van het product.Het uitgangspunt is dat de Klant alleen het product moet behandelen en inspecteren zoals hij zou doen in een winkel.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor de afschrijving van het product dat het resultaat is van een manier om te gaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien sinoz hem niet heeft geïnformeerd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst met alle verplichte informatie over het herroepingsrecht.

Artikel 8 »8211; UITZONDERING VAN HET RECHT VAN INTREKKING DOOR DE DOUANER EN KOSTEN

 1. Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, meldt hij dit binnen de afkoelingsperiode met behulp van het modelformulier voor terugtrekking of op een andere ondubbelzinnige manier naar Sinoz.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen na de kennisgeving bedoeld in lid 1, stuurt de Klant het product terug, of geeft hij het aan (een vertegenwoordiger van) sinoz.Dit is niet nodig als sinoz heeft aangeboden om het product op te halen.De Klant heeft rekening gehouden met de termijn voor het terugzenden van het product als hij het product terugbrengt voordat de wachttijd is verstreken.
 3. De Klant stuurt het product terug met toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk alle geleverd in originele staat en verpakking, en overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van Sinoz.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.Indien sinoz niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of indien sinoz aangeeft dat hij zelf de kosten zal dragen, draagt de Klant de kosten niet.
 6. De Klant draagt niet de kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet aan een materiaalleverancier wordt geleverd, indien:
  1. vóór de levering ervan heeft de Klant niet uitdrukkelijk ingestemd met het begin van de naleving van de overeenkomst vóór het einde van de afkoelingsperiode;
  2. Hij heeft niet ingestemd zijn herroepingsrecht te verliezen door zijn toestemming te geven, of
  3. sinoz heeft deze verklaring van de Klant niet bevestigd.
 7. Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle bijkomende contracten automatisch opgeheven.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN sinoz TIJDENS INTREKKING

 1. Indien sinoz de opzegging door de Klant elektronisch toestaat, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze kennisgeving.
 2. sinoz vergoedt alle betalingen van de Klant, met inbegrip van eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, zonder vertraging, maar binnen veertien dagen na de dag waarop de Klant de intrekking meldt.Tenzij Sinoz biedt om het product op te halen, kan hij wachten met de terugbetaling tot hij de geretourneerde goederen heeft ontvangen of wanneer de Klant kan bewijzen dat hij het product heeft teruggegeven, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet.
 3. sinoz geeft het verschuldigde bedrag terug op dezelfde wijze van betaling die de Klant gebruikte, tenzij de Klant instemt met een andere methode.De terugbetaling is gratis voor de klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, is sinoz niet verplicht om de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

ARTIKEL 10 {8211; UITSLUITINGSRECHT VAN INTREKKING

sinoz kan de volgende goederen en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als sinoz dit expliciet in het aanbod of ten minste vóór de sluiting van de overeenkomst vermeldt:

 1. producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan fluctuaties op de financiële markt waarop sinoz geen invloed heeft en zich bevindt en die tijdens de wachttijd kunnen optreden;
 2. Producten vervaardigd volgens de specificaties van de Klant 8217s, die niet geprefabriceerd zijn en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een bepaalde persoon;
 3. Producten die snel vervallen of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Gesloten producten die niet geschikt zijn om terug te worden gebracht om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die na levering niet zijn verzegeld;
 5. Producten na levering door hun aard onherroepelijk gemengd met andere producten.

ARTIKEL 11 ­8211; PRIJS

 1. Gedurende de geldigheidsperiode die in de prijzen van de producten en/of diensten wordt vermeld, worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wetswijzigingen.
 2. In afwijking van lid 1 sinoz kunnen prijsverhogingen worden vastgesteld die niet het gevolg zijn van wetswijzigingen.
 3. Wanneer sinoz de vastgestelde prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, mag de Klant de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 11A {8211; CURRENCY

 1. Alle genoemde prijzen voor aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, mogelijke belastingen of andere vergoedingen, tenzij anders vermeld of bepaald.
 2. Als de prijs in een vreemde valuta is, zal de prijs in deze vreemde valuta nooit meer zijn dan de gelijkwaardige prijs in de Nederlandse valuta zoals die van kracht is op het moment van aanvaarding van de order.

ARTIKEL 11B ­10; INCORRECT PRIJS

Als de website van sinoz duidelijk onjuiste prijzen noemt als gevolg van een softwarefout of een menselijke fout, behoudt sinoz zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.De Klant heeft altijd de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden in een dergelijk geval.De Klant wordt per e-mail geïnformeerd over de onjuiste prijs.


ARTIKEL 12 »8211; OVEREENKOMST INZAKE COMPLIATIE EN EXTRA WAARSCHUWING

 1. sinoz garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan het contract, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen inzake betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of regeringsvoorschriften op de datum van de sluiting van de overeenkomst.Indien overeengekomen kan sinoz ook garanderen dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een extra garantie die door Sinoz, zijn leverancier, fabrikant of nooit beperkt de wettelijke rechten en claims die de Klant krachtens de overeenkomst met sinoz heeft, kan een beroep doen op, als Kosmobox van zijn kant ernstig tekortschiet bij het voldoen aan de overeenkomst.
 3. Extra wararnty betekent elke onderneming van Sinoz, haar leverancier, importeur of producent waarin hij aan de Klant bepaalde rechten of claims toekent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is, indien hij ernstig tekortschiet bij de naleving van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 ­10; SCHEPEN EN UITVOERING

 1. sinoz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van orders voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de Klant aan sinoz heeft voorgelegd.
 3. Onder voorbehoud van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden staat, aanvaardt sinoz orders binnen dertig dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.Indien de levering wordt vertraagd of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk aan de Klant wordt geleverd, wordt de Klant hiervan binnen dertig dagen na de bestelling op de hoogte gebracht.De Klant in dit geval het recht om het contract te beëindigen zonder een sanctie en met het recht op een eventuele vergoeding.
 4. Na ontbinding in overeenstemming met het vorige lid, zal sinoz de Klant terugbetalen met het betaalde bedrag onverwijld.
 5. Het risico van schade en/of verlies van producten ligt bij sinoz tot het moment van levering aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De genoemde leveringsperioden worden geschat en gebaseerd op de beschikbaarheid van goederen en typische leveringspriods.Alle producten worden verzonden namens en op het risico van de Klant.
 7. Elke Klant is verantwoordelijk voor invoerrechten, vergoedingen en belastingen die in zijn land van toepassing zijn.De Klant vergoedt sinoz voor elke wet inzake invoerrechten die door het land van bestemming worden opgelegd.

ARTIKEL 14 {8211; VERVOER VAN VOORUITZICHTEN: DUUR, BEËINDIGING EN HERNIEUWING

Beëindiging:

De Klant kan voor onbepaalde tijd een contract sluiten, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, op elk moment de toepasselijke beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand beëindigen.

De klant kan een contract sluiten voor een bepaalde periode, die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten op elk moment tegen het einde van de vaste periode, de toepasselijke regels voor beëindiging en een kennisgeving van ten hoogste één maand.

De Klant kan de in de voorgaande paragrafen genoemde overeenkomsten annuleren:
 • blad 160; te allen tijde en niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • blad 160; ten minste op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • rd 160; met dezelfde opzegtermijn als sinoz voor zichzelf heeft bepaald.

Vernieuwing:

Een contract voor een bepaalde periode, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde duur.

Een contract voor een bepaalde periode, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Klant op elk moment met een kennisgeving van ten hoogste één maand kan annuleren.


Duur:

Indien een overeenkomst een looptijd van meer dan een jaar heeft, kan de Klant de overeenkomst pas na een maand opzegging opzeggen, tenzij annulering vóór het einde van de overeengekomen termijn onredelijk is.

ARTIKEL 15 ­8211; BETALING

 1. Betaling dient binnen veertien dagen na de datum van de factuur voor verzending in Nederland en binnen een termijn van twintig dagen na de datum van de factuur voor verzending buiten Nederland te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. In geval van betaling per bank is het betalingsbedrag de datum waarop de bankrekening van sinoz wordt gecrediteerd.
 3. Indien de vooruitbetaling wordt bepaald, kan de Klant geen beroep doen op een recht op de uitvoering van zijn bestelling voordat de voorgeschreven aanbetaling is gedaan.
 4. De Klant is verplicht onjuistheden in betalingsgegevens onverwijld aan Sinoz te melden.
 5. Indien een Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, krijgt de Klant een termijn van veertien dagen om de verschuldigde betaling uit te voeren.Na deze termijn van veertien dagen heeft Sinoz recht op buitengerechtelijke inningskosten.Deze inningskosten mogen niet hoger zijn dan de volgende niveaus: 15% op uitstaande bedragen tot {8364; 2.500, =; 10% over de volgende%punten%8342.500, = en 5% op de volgende punten%8364; 5.000, met een minimum van%8364440.sinoz kan in het voordeel van de Klant verschillende bedragen en percentages gebruiken.

ARTIKEL 16 ■8211; AANVULLENDE PROCEDURE

Indien de Klant een klacht heeft over geleverde goederen, kan de Klant via het contactformulier contact opnemen met de klantenservice sinoz.
sinoz streeft naar:
 1. Proces klachten zo snel mogelijk;
 2. Twee.Informeer de Klant tijdens welke termijn een klacht wordt opgelost;
 3. Drie.Om de Klant te informeren over de status van zijn klacht.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke korte termijn worden gemeld zodra de wanbetaling is geconstateerd.Indieningen moeten een volledige en duidelijke beschrijving van de klacht bevatten.
sinoz antwoordt op klachten binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag van ontvangst.Indien een klacht een voorzienbare langere termijn van verwerking nodig heeft, antwoordt sinoz binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht met een ontvangstbevestiging en een verwachte termijn waarbinnen een uitgebreider antwoord kan worden verwacht.
De Klant moet Sinoz een periode van ten minste vier weken geven om klachten onderling op te lossen.

ARTIKEL 17 ­blad 8211; GESCHILLEN

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op elke overeenkomst met sinoz, behalve in geval van conflicten met dwingende nationale wetgeving.Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit een overeenkomst met Sinoz kunnen voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Op overeenkomsten tussen sinoz en een Klant die betrekking hebben op zijn bedrijf of beroep en die in een andere EU-lidstaat zijn geregeld, is het Nederlandse recht uitsluitend van toepassing.Ongeacht de vraag welke wet de contractuele relatie tussen partijen controleert.
De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om te oordelen over een geschil dat uit een specifieke juridische relatie is voortgekomen, ongeacht of partijen al dan niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd.

ARTIKEL 18 {8211; DIVISIBILITEIT EN INTERPRETATIE

Indien een of meer bepalingen in deze Voorwaarden juridisch ongeldig lijken, blijven de resterende Voorwaarden van kracht.De partijen zullen onderling discussiëren over ongeldige bepalingen en zullen ervoor zorgen dat een wettelijk geldige vervangende bepaling wordt opgesteld die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de te vervangen bepaling.
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op contracten tussen sinoz en Klanten.Indien sinoz betrekking heeft op twee of meer voorwaarden, wordt voor alle genoemde voorwaarden een aanvaarding van de Klant bedoeld.
In geval van tegenstrijdige voorwaarden zijn deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing.

ARTIKEL 19 /10; AANSPRAKELIJKHEID

Vergoeding en aansprakelijkheid
De inhoud op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als diagnostisch of therapeutisch advies en/of op een andere manier als vervanging voor medisch advies.sinoz is niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van producten, de inhoud van bijgevoegde folders door fabrikanten, informatieve teksten, beschrijvingen van behandelingsmethoden en andere beschrijvingen op de website, noch garanties kunnen worden verleend.sinoz geeft geen juridisch en/of medisch advies en verleent geen medische en/of diagnostische diensten.Als een klant vertrouwd op de juistheid van de verstrekte informatie op of via de website, dan handelt hij volledig op eigen risico en kosten.
Noch sinoz, noch een van haar eigenaren, managers, bestuurders, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde bedrijven is verantwoordelijk voor onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de website en/of verstrekt tijdens het betalingsproces.
Elke Klant zal sinoz volledig vergoeden en vergoeden met betrekking tot verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten, deskundigen of andere redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit, bestaan als gevolg van of verbonden op welke manier dan ook om:

Incomplex van de klant aan deze Voorwaarden;
Eén.niet-geautoriseerd of onrechtmatig gebruik van de website door de Klant;
Twee.Een onjuiste presentatie van feiten van een deel van de Klant tijdens het bezoek van de website;
Drie.Vorderingen van andere personen of entiteiten dan partijen bij het contract die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website door de Klant.


Virussen, hacking en andere strafbare feiten

Het is strikt verboden om misbruik te maken van de website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.Bovendien is het verboden om toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of een server, computer of database die met de website verbonden is zonder toestemming.De voorbehoedsmiddelen zijn een strafbaar feit en sinoz rapporteert dergelijke delicten aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties.sinoz treedt in op de opneming van de identiteit van de klant bij de vooraf genoemde autoriteiten.In geval van een dergelijk misdrijf eindigt het recht van de Klant om de website te gebruiken onmiddellijk.Sinoz is nooit aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde /8216; Denial-of-service-server-server-server-server-secto-8217; aanvallen, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computersystemen infecteert, computer software,gegevens of ander materiaal dat door eigendomsrecht wordt beschermd als gevolg van het gebruik van de website of het downloaden van materialen op de website of andere daaraan verbonden website.
Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag
Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December
Niet genoeg items beschikbaar. Alleen [max] links.
Winkelwagen
Gratis verzending vanaf € 19
Gratis verzending vanaf € 19
Besteed € 50 en krijg een cadeau van ons!

Je winkelwagen is leeg.

Terug naar de winkel

Nederlands

Kies uw taal