şartlar ve koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR sinoz.EU

İçindekiler:

MADDE 1 – Sinoz’un Kimliği

STK Cosmetica B.V.
Pieter Ghijsenlaan 29
1506 PW Zaandam
KvK: 71134182
BTW numarası: NL860714779B01

MADDE 2 – TANIMLAR

Bu koşullarda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

 1. Ek anlaşma Müşteri ürün, dijital içerik ve/veya hizmetlerinin mesafeli sözleşmeye bağlı olarak edinildiği ve bu hususların, dijital içerik ve/veya hizmetlerin sinoz tarafından veya üçüncü bir kişi tarafından, söz konusu üçüncü kişiyle yapılan bir sözleşmeye istinaden sağlandığı sözleşmeyi ifade eder. ve sinoz;
 2. Sakinleşme süresi: Müşterinin cayma hakkını kullanabileceği süre;
 3. Müşteri: Girişimci olsun veya olmasın sinoz ile sözleşme yapan her kişi veya kuruluş;
 4. Gün: Takvim günü;
 5. Dijital içerik: dijital biçimde üretilen ve sağlanan veriler;
 6. Devam eden performans sözleşmesi: belirli bir süre boyunca malların, hizmetlerin ve/veya dijital içeriğin düzenli teslimini amaçlayan bir anlaşma;
 7. Dayanıklı ortamMüşterinin veya Sinoz'un kişisel olarak kendisine gönderilen bilgileri gelecekte istişare edecek veya belirli bir süre boyunca kullanabilecek şekilde saklamasını ve amaçlanan amaç için yeterli olmasını sağlayan, e-posta da dahil olmak üzere herhangi bir cihaz. saklanan bilgilerin değiştirilmeden çoğaltılması;
 8. Vazgeçme hakkı: Müşterinin bekleme süresi içerisinde sözleşmeden çekilme olanağı;
 9. Mesafeli sözleşme: Sinoz ile Müşteri arasında, sözleşmenin akdine kadar ürünlerin, dijital içeriklerin ve/veya hizmetlerin uzaktan satışına ilişkin organize bir sistem kapsamında, bir veya daha fazla mesafeli iletişim aracının münhasıran veya ortak kullanımıyla yapılan bir anlaşma;
 10. Standart para çekme formu: Bu Avrupa standardı cayma formunun Ek I'inde yer almaktadır. Müşterinin siparişine ilişkin cayma hakkı yoksa formun gönderilmesine gerek yoktur;
 11. Uzaktan iletişim araçları: Müşteri ile Sinoz'un aynı odada buluşmasına gerek kalmadan sözleşme akdedebilmek için kullanılabilecek anlamına gelir.

 

MADDE 3 – UYGULAMA KAPSAMI

 1. Bu genel koşullar (bundan böyle Şartlar olarak anılacaktır), sinoz'un tüm promosyon teklifleri, siparişleri ve sözleşmeleri ile sinoz ile Müşteri arasında akdedilen her türlü mesafeli sözleşme için geçerlidir.
 2. Bir promosyonu kabul etmek veya sipariş vermek, müşterinin bu Şartların ve gizlilik politikasının uygulanabilirliğini kabul ettiği anlamına gelir. Müşteri, bu Koşulları tamamen okuduğunu ve anladığını - zımni veya açık olarak - beyan ve garanti eder.
 3. Bu Şartlar veya diğer sözleşmelerde yer alan Sinoz'a ait tüm hak ve talepler, sinoz tarafından görevlendirilen arabulucular ve diğer üçüncü kişiler için de sözleşmeye tabidir. 
 4. Mesafeli sözleşme imzalanmadan önce bu Koşulların metni Müşteriye sunulacaktır. Bunun makul bir şekilde mümkün olmaması durumunda Sinoz, Şartlara nasıl başvurulabileceğini ve Müşterinin talebi üzerine Şartların mümkün olan en hızlı ve ücretsiz olarak gönderileceğini belirtecektir.
 5. Mesafeli sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmesi durumunda, önceki paragrafa aykırı olarak ve mesafeli sözleşme akdedilmeden önce, bu genel koşulların metni Müşterinin kolayca saklayabileceği şekilde elektronik olarak Müşteriye sunulacaktır. dayanıklı bir ortamda. Bunun makul bir şekilde mümkün olmaması halinde sinoz, mesafeli sözleşme yapılmadan önce Koşullara elektronik ortamda nereden başvurulabileceğini belirtecektir. Müşterinin talebi üzerine, elektronik yollarla veya başka bir şekilde Şartlar ücretsiz olarak gönderilecektir.
 6. Bu genel koşullara ek olarak belirli ürün veya hizmet koşulları da uygulanır, dördüncü ve beşinci üyeler gerekli değişikliklerle birlikte uygulanır. Çelişkili koşullar olması durumunda müşteri her zaman kendisi için en uygun olan geçerli hükme güvenebilir.
 7. Bir sözleşmenin sözlü olarak yapılması durumunda, alıcının yazılı bir sipariş teyidi göndermesine kadar uyum ertelenir.
 8. sinoz bu Koşulları tek taraflı olarak değiştirebilir ve teklifin süresi boyunca yapılacak değişikliklerde en uygun hükümlerin geçerli olacağı anlayışıyla değişiklikler mevcut sözleşmelere de uygulanacaktır. Değiştirilen koşullar istek üzerine ve ücretsiz olarak mevcuttur.
 9. 6. maddede belirtilen cayma hakkı ff. Bu Şartların hükümleri tüketici olmayan Müşteri için geçerli değildir. Tüketici, ticareti, işi, zanaatı veya mesleği ile ilgili amaçlarla hareket etmeyen kişidir.
 10. Bu Koşulların içeriğinin Hollandaca eşdeğerindeki herhangi bir hükümle çelişmesi durumunda, Hollandaca eşdeğeri geçerli olacaktır.

 

MADDE 4 – TEKLİF

 1. Teklifin sınırlı bir süreye veya şartlara tabi olması durumunda bu durum teklifte açıkça belirtilecektir.
 2. Teklif, sunulan ürünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin tam ve doğru bir açıklamasını içerir. Açıklama, teklifin Müşteri tarafından mümkün olduğunca doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak kadar ayrıntılıdır. Sinoz'da resim kullanılıyorsa bunlar sunulan ürün, hizmet ve/veya dijital içeriğin gerçek yansımasıdır. Teklifteki bariz hatalar veya bariz hatalar Sinoz'u bağlamaz.
 3. Her teklif, Müşteriye, teklifin kabul edilmesiyle ilgili hangi hak ve yükümlülüklerin dahil olduğunu açıkça belirten bilgiler içerecektir.
 4. Her teklif, Müşterinin teklifi kabul etmesiyle ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri açıkça ortaya koyar.

 

MADDE 5 – SÖZLEŞME

 1. Sözleşme, 4. üyede belirtilen koşullar altında, Müşterinin teklifi kabul etmesi ve başvuru koşullarına uymasıyla sonuçlandırılır.
 2. Müşterinin teklifi elektronik ortamda kabul etmesi durumunda Sinoz, teklifin elektronik ortamda kabul edildiğini derhal teyit edecektir. Bu kabulün alındığı sinoz tarafından teyit edilmediği sürece Müşteri sözleşmeyi feshedebilir.
 3. Sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmesi halinde sinoz, verilerin elektronik aktarımını güvence altına almak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacak ve güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Müşterinin elektronik ortamda ödeme yapabilmesi halinde sinoz gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.
 4. sinoz, Müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğinin yanı sıra mesafeli sözleşmenin sorumlu bir şekilde akdedilmesi için önemli olan tüm olgu ve faktörleri yasal çerçevede denetleyebilir. Sinoz'un bu araştırmaya dayanarak sözleşme yapmamak için geçerli nedenleri varsa, bir emri veya talebi reddetme veya özel koşullar şart koşma hakkı vardır.
 5. sinoz, ürün, hizmet veya dijital içeriğin Müşteriye teslimi üzerine aşağıdaki bilgileri yazılı olarak veya Müşterinin erişilebilir, dayanıklı bir ortamda saklayabileceği şekilde gönderecektir:
  1. Müşterinin şikayette bulunabileceği sinozun ziyaret adresi;
  2. Müşterinin cayma hakkını hangi koşullar altında ve nasıl kullanabileceği veya cayma hakkının hariç tutulduğuna ilişkin açık bir beyan;
  3. mevcut satış sonrası hizmet ve garantilere ilişkin bilgiler;
  4. ürünün, hizmetin veya dijital içeriğin tüm vergilerini içeren fiyat; uygun olduğu durumlarda teslimat masrafları; ve sözleşmenin ödenmesi, teslimatı veya ifasına ilişkin düzenlemeler;
  5. sözleşmenin süresi bir yıldan fazla veya süresiz ise sözleşmenin feshedilmesine ilişkin şartlar;
  6. Müşterinin cayma hakkı varsa standart cayma formu.
 6. Devam eden edim işlemi halinde, önceki fıkradaki hüküm yalnızca ilk teslimat için geçerlidir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

 1. Müşteri, 14 günlük bekleme süresi içerisinde bir ürünün satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi iptal edebilir. sinoz, Müşteri'ye cayma sebebini sorabilir ancak Müşteri'yi bu konuda yükümlü kılamaz.
 2. Bekleme süresi, ürünün Müşteri tarafından veya taşıyıcı dışında üçüncü bir kişi adına teslim alınmasından sonraki gün başlar veya:
  1. Müşterinin aynı siparişte birden fazla ürün sipariş etmesi halinde: Müşterinin veya görevlendirdiği üçüncü şahsın nihai ürünü teslim aldığı gün. Sinoz, teslimat süreleri farklı olan birden fazla ürünün siparişini, sipariş sürecinden önce Müşteriye açıkça bilgi verilmesi koşuluyla reddedebilir.
  2. Bir ürünün tedariki birden fazla sevkiyat veya parçadan oluşuyorsa: Müşterinin veya kendisi tarafından görevlendirilen üçüncü tarafın son sevkıyatı veya parçayı aldığı gün;
  3. Ürünlerin belirli bir süre boyunca düzenli teslimatına ilişkin anlaşmalarda: Müşterinin veya onun görevlendirdiği üçüncü tarafın ilk ürünü teslim aldığı gün.

 

AMADDE 7 – MÜŞTERİNİN BEKLEME SÜRESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Bu süre zarfında Müşteri ürünü ve ambalajını dikkatli bir şekilde kullanacaktır. Ürünü yalnızca ürünün doğası, özellikleri ve işleyişi için gerekli olduğu ölçüde çıkaracak veya kullanacaktır. Başlangıç ​​noktası, Müşterinin ürünü yalnızca bir mağazada olduğu gibi işlemesi ve incelemesi gerektiğidir.
 2. Müşteri, yalnızca ürünle bu maddenin 1. maddesinde izin verilenin ötesine geçen bir baş etme yönteminin sonucu olarak ürünün yıpranmasından sorumlu olacaktır.
 3. Müşteri, sinoz'un cayma hakkı ile ilgili zorunlu tüm bilgileri sözleşme öncesinde veya sözleşme bitiminde kendisine bildirmemesi halinde, üründeki herhangi bir yıpranmadan sorumlu olmayacaktır.

 

MADDE 8 – MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE MASRAFLARI

 1. Müşteri, cayma hakkını kullandığı takdirde, bunu cayma süresi içerisinde örnek cayma formu kullanarak veya açıkça anlaşılabilecek başka bir sinoz yöntemiyle bildirir.
 2. Müşteri, mümkün olan en hızlı şekilde ancak üye 1'de belirtilen bildirimi takip eden günden itibaren 14 gün içerisinde ürünü geri gönderecek veya sinoz'a (temsilcisine) teslim edecektir. Sinoz'un ürünü teslim almayı teklif etmesi durumunda buna gerek yoktur. Müşteri, cayma süresi dolmadan ürünü iade etmesi durumunda, iade süresini dikkate almış olur.
 3. Müşteri, ürünü, mümkünse aksesuarlarıyla birlikte, tamamı orijinal haliyle ve ambalajında, sinoz'un makul ve açık talimatlarına uygun olarak teslim ederek geri gönderecektir.
 4. Cayma hakkının doğru ve zamanında kullanılmasına ilişkin risk ve ispat yükü Müşteriye aittir.
 5. Müşteri, ürünün iade edilmesiyle ilgili doğrudan masrafları karşılayacaktır. Sinoz, Müşteri'nin bu masrafları karşılaması gerektiğini bildirmemişse veya sinoz masrafları kendisinin üstleneceğini belirtmişse, Müşteri masrafları karşılamaz.
 6. Müşteri, aşağıdaki durumlarda, maddi bir taşıyıcıyla teslim edilmeyen dijital içeriğin tamamının veya bir kısmının teslimine ilişkin masrafları karşılamayacaktır:
  1. Teslimattan önce Müşteri, soğuma süresinin bitiminden önce sözleşmenin uyumluluğunun başlatılmasını açıkça kabul etmemiştir;
  2. Rızasını verirken cayma hakkını kaybetmeyi kabul etmemiştir; veya
  3. sinoz, Müşteri'nin bu beyanını teyit edemedi.
 7. Müşterinin cayma hakkını kullanması halinde tüm yan sözleşmeler kendiliğinden feshedilecektir.

 

MADDE 9 – Sinoz'un ÇEKİLME ESNASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Sinoz, Müşterinin cayma bildirimine elektronik ortamda izin vermesi durumunda, bu bildirimin alındığına dair bildirimi gecikmeksizin gönderir.
 2. sinoz, iade edilen ürüne ilişkin teslimat ücretleri de dahil olmak üzere Müşteri'ye yapılan tüm ödemeleri, Müşteri'nin cayma bildirimini bildirdiği günü takip eden 14 gün içinde gecikmeksizin geri ödeyecektir. Sinoz, ürünü teslim almayı teklif etmediği sürece, hangi olayın daha erken gerçekleştiğine bağlı olarak, iade ürünü teslim alana kadar veya Müşteri ürünü iade ettiğini ispatlayıncaya kadar paranın iadesini bekleyebilir.
 3. sinoz, Müşteri başka bir yönteme razı olmadığı sürece, ödenmesi gereken tutarı Müşterinin kullandığı ödeme yönteminin aynısı üzerinden iade eder. Geri ödeme Müşteri için ücretsizdir.
 4. Müşterinin en ucuz standart teslimattan daha pahalı bir teslimat yöntemini tercih etmesi halinde, sinoz'un daha pahalı olan yönteme ilişkin ek masrafları karşılama zorunluluğu yoktur.

 

MADDE 10 – CAYMA HAKKI HARİÇ TUTULMASI

Sinoz, aşağıdaki mal ve hizmetleri, teklifinde veya en azından sözleşme akdedilmeden önce açıkça belirtmesi halinde cayma hakkı kapsamı dışında tutabilir:

 1. Sinoz'un hiçbir etkisinin olmadığı ve yer aldığı finansal piyasada fiyatı dalgalanmalara maruz kalan ve cayma döneminde oluşabilecek ürün veya hizmetler;
 2. Müşterinin spesifikasyonlarına göre, prefabrik olmayan ve Müşterinin bireysel tercihi veya kararına göre üretilen veya açıkça belirli bir kişiye yönelik olarak üretilen ürünler;
 3. Çabuk bozulan veya raf ömrü sınırlı olan ürünler;
 4. Sağlığın korunması veya hijyen açısından iade edilmesi uygun olmayan ve teslimattan sonra ambalajı açılmış, ambalajı kapatılmış ürünler;
 5. Ürünler teslim edildikten sonra doğası gereği geri dönülemeyecek şekilde diğer ürünlerle karışmaktadır.

 

MADDE 11 – FİYAT

 1. Kampanyada belirtilen geçerlilik süresi boyunca ürün ve/veya hizmetlerin fiyatları, kanun değişiklikleri nedeniyle fiyat değişiklikleri dışında artırılmaz.
 2. Üye 1 Sinoz'a istisna olarak kanun değişikliğinden kaynaklanmayan fiyat artışları öngörülebilir.
 3. Sinoz'un sözleşmenin imzalanmasından sonraki üç ay içinde öngörülen fiyatı artırması halinde Müşteri, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

MADDE 11A – PARA BİRİMİ

 1. Sunulan mal ve hizmetler için belirtilen tüm fiyatlar, aksi belirtilmedikçe veya aksi belirtilmedikçe, KDV dahil ve nakliye masrafları, olası vergiler veya diğer ücretler hariç olmak üzere Avro cinsindendir.
 2. Fiyatın yabancı para birimi cinsinden olması durumunda, bu yabancı para birimindeki fiyat hiçbir zaman emrin kabul edildiği anda yürürlükte olan Hollanda para birimindeki eşdeğer fiyattan fazla olmayacaktır.

 

MADDE 11B – YANLIŞ FİYAT

Sinoz'un internet sitesinde yazılım hatası veya insan hatasından kaynaklanan bariz hatalı fiyatların belirtilmesi halinde sinoz fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Müşteri her zaman sözleşmeyi feshetme olanağına sahiptir. Yanlış fiyat müşteriye e-posta yoluyla bildirilir.

 

AMADDE 12 – UYUM SÖZLEŞMESİ VE EKSTRA GARANTİ

 1. sinoz, ürün ve/veya hizmetlerin sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul güvenilirlik ve/veya kullanılabilirlik gerekliliklerine ve sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut yasal hükümlere ve/veya Hükümet düzenlemelerine uygunluğunu garanti eder. Sinoz, anlaşma sağlanması halinde ürünün normal kullanım dışında uygun olduğunu da garanti edebilir.
 2. Sinoz'un, tedarikçisinin, üreticisinin verdiği ekstra garanti, sinoz'un sözleşmeye uyma konusunda ciddi bir eksiklik yaşaması durumunda, Müşteri'nin sinoz ile yaptığı sözleşme kapsamında sahip olduğu yasal hak ve iddiaları hiçbir zaman sınırlamaz.
 3. Ekstra garanti, sinoz'un, tedarikçisinin, ithalatçısının veya üreticisinin, Müşterinin sözleşmeye uyma konusunda ciddi bir eksiklik yaşaması durumunda, kanunun gerektirdiğinin ötesinde belirli hak veya talepleri Müşteriye devrettiği herhangi bir taahhüt anlamına gelir.

 

MADDE 13 – SEVKİYAT VE İCRA

 1. sinoz, ürün siparişlerini alırken, uygularken ve hizmet sunumuna yönelik başvuruları değerlendirirken mümkün olan en büyük özeni gösterecektir.
 2. Teslimat yeri Müşterinin Sinoz'a bildirmiş olduğu adrestir.
 3. Sinoz, işbu Koşulların 4. maddesinde belirtilen hususlara bağlı olarak, farklı bir teslimat süresi kararlaştırılmadığı sürece siparişleri 30 gün içinde kabul eder. Teslimatın gecikmesi veya siparişin Müşteriye teslim edilmemesi veya kısmen teslim edilmesi durumunda, Müşteri bu konuda siparişin verilmesinden en geç 30 gün sonra bilgilendirilir. Bu durumda Müşterinin, sözleşmeyi cezai şart olmaksızın ve olası tazminat hakkıyla fesih hakkı vardır.
 4. Sinoz, önceki üyenin kararı uyarınca feshedildikten sonra ödediği tutarı gecikmeksizin Müşteri'ye iade edecektir.
 5. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ürünün hasar görmesi ve/veya kaybolması riski, Müşteriye teslim anına kadar Sinoz'a aittir.
 6. Bahsedilen teslimat süreleri tahminidir ve malların mevcudiyetine ve tipik teslimat sürelerine dayanmaktadır. Tüm ürünler Müşteri adına ve riski Müşteriye ait olmak üzere gönderilmektedir.
 7. Her Müşteri, ülkesinde geçerli olan ithalat vergileri, harçlar ve vergilerden sorumludur. Müşteri, varış ülkesinin uyguladığı ithalat vergilerine ilişkin her türlü yasayı Sinoz'a tazmin eder.

 

MADDE 14 – DEVAM EDEN PERFORMANS İŞLEMLERİ: SÜRE, FESİH VE YENİLEME

Sonlandırma:

 1. Müşteri, ürün veya hizmetlerin düzenli teslimatını da kapsayan belirsiz bir süre için sözleşme yapabilir, geçerli fesih kurallarını istediği zaman feshedebilir ve bir aya kadar bildirimde bulunabilir.
 2. Müşteri, ürün veya hizmetlerin düzenli teslimatını da kapsayan belirli bir süre için sözleşme yapabilir ve bu sürenin sonunda herhangi bir zamanda geçerli fesih kurallarını feshedebilir ve bir aya kadar bildirimde bulunabilir.
 3. Müşteri, önceki paragraflarda belirtilen sözleşmeleri iptal edebilir:
 •  herhangi bir zamanda ve herhangi bir zamanda veya belirli bir dönemdeki iptalle sınırlı olmamak üzere;
 •  en azından onun girdiği şekilde;
 •  Sinoz'un kendisi için öngördüğü ihbar süresi ile aynı süre içerisinde.

Yenileme:

 1. Belirli bir süre için ürün veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan bir sözleşme, zımni olarak belirli bir süre için uzatılmamalı veya yenilenmemelidir.
 2. Ürünlerin veya hizmetlerin düzenli teslimatını kapsayan belirli bir süre için yapılan bir sözleşme, Müşterinin herhangi bir zamanda bir aya kadar bildirimde bulunarak iptal edebilmesi durumunda, yalnızca zımni olarak belirsiz bir süre için uzatılabilir.

Süre:

 1. Bir sözleşmenin süresi bir yıldan fazla ise, kararlaştırılan sürenin bitiminden önce iptalin makul olmadığı durumlar dışında, Müşteri sözleşmeyi ancak bir ay önceden bildirimde bulunarak iptal edebilir.

 

MADDE 15 – ÖDEME

 1. Ödeme, yazılı olarak farklı bir şekilde kararlaştırılmadıkça, Hollanda içindeki gönderiler için fatura tarihinden itibaren on dört gün içinde, Hollanda dışındaki gönderiler için ise fatura tarihinden sonraki yirmi bir gün içinde indirim veya tazminat olmaksızın yapılmalıdır.
 2. Banka yoluyla ödeme yapılması durumunda ödeme tarihi, Sinoz'un banka hesabına aktarıldığı tarih olacaktır.
 3. Ön ödeme öngörülmüşse, Müşteri, öngörülen ön ödeme yapılmadan emrinin yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir hakka itiraz edemez.
 4. Müşteri, ödeme verilerindeki yanlışlıkları gecikmeksizin Sinoz'a bildirmekle yükümlüdür.
 5. Müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Müşteriye vadesi gelen ödemeyi gerçekleştirmek için on dört günlük bir süre verilecektir. Bu ondört günlük sürenin sonunda Sinoz'un yargısız tahsilat masraflarını karşılama hakkı doğar. Bu tahsilat maliyetleri aşağıdaki seviyeleri aşmayacaktır: 2.500 €'ya kadar ödenmemiş tutarlar üzerinden %15, =; Sonraki 2.500 € üzerinden %10 = ve sonraki 5.000 € üzerinden %5, minimum 40 €. sinoz, Müşteri lehine farklı tutar ve yüzdeler kullanabilir.

 

MADDE 16 – ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

 1. Müşterinin teslim edilen ürünle ilgili şikayeti olması durumunda, iletişim formu aracılığıyla sinoz Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir.
 2. Sinoz'un çabaları:
  Şikayetleri mümkün olan en kısa sürede işleme alın;
  2. Şikayetin hangi dönemde çözüleceğini Müşteriye bildirin;
  3. Müşteriye şikayetinin durumu hakkında bilgi vermek.
 3. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin şikayetler, temerrütlerin fark edildiği anda makul bir süre içerisinde rapor edilmelidir. Gönderimler şikayetin tam ve net bir açıklamasını içermelidir.
 4. sinoz, şikâyetlere, alındığı tarihten itibaren on dört gün içinde cevap verir. Bir şikayetin öngörülebilir daha uzun bir işleme tabi tutulması gerekiyorsa Sinoz, şikayetin alınmasından sonraki on dört gün içinde alındı ​​teyidi ve daha ayrıntılı bir yanıtın beklenebileceği beklenen bir süre ile yanıt verir.
 5. Müşterinin şikayetlerin karşılıklı olarak çözülmesi için Sinoz'a en az dört haftalık bir süre tanıması gerekmektedir.

 

MADDE 17 – ANLAŞMAZLIKLAR

 1. Zorunlu ulusal yasalarla çelişme durumu haricinde, bu Şartlar ve Sinoz ile yapılan her sözleşmede Hollanda yasaları geçerlidir. Sinoz ile yapılan bir sözleşmeden doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm anlaşmazlıklar yalnızca yetkili Hollandalı hakim tarafından çözümlenecektir.
 2. Sinoz ile işi veya mesleği ile ilgili olarak hareket eden ve başka bir AB Üye Ülkesinde yerleşik olan Müşteri arasındaki anlaşmalarda yalnızca Hollanda hukuku geçerlidir. Bu durum, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisini hangi hukukun kontrol ettiği meselesinden bağımsızdır.
 3. Hollandalı yargıç, tarafların bir AB Üye Devletinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın, belirli bir hukuki ilişkiden doğan bir anlaşmazlık hakkında hüküm verme yetkisine tek başına sahiptir.

 

MADDE 18 – BÖLÜNEBİLİRLİK VE YORUM

 1. Bu Koşullardaki bir veya daha fazla hükmün yasal olarak geçersiz görülmesi halinde, geri kalan Koşullar yürürlükte kalacaktır. Taraflar, geçersiz hükümler hakkında karşılıklı görüşecek ve değiştirilecek hükmün amacına mümkün olduğunca uygun, hukuken geçerli bir ikame hükmün oluşturulmasını sağlayacaklardır.
 2. Bu Şartlar yalnızca sinoz ile Müşteriler arasındaki sözleşmelerde geçerlidir. Sinoz'un iki veya daha fazla şart ve koşula atıfta bulunması halinde, Müşterinin atıfta bulunulan tüm şart ve koşulları kabul ettiği anlamına gelecektir.
 3. Çelişkili şartlar ve koşullar olması durumunda, yalnızca bu Şartlar geçerlidir.

 

MADDE 19 – SORUMLULUK 

Tazminat ve sorumluluk

 1. Web sitesindeki içerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve teşhis veya tedavi amaçlı tavsiye niteliğinde değildir ve/veya başka bir şekilde tıbbi tavsiye yerine geçmez. sinoz, ürünlerin etkinliğinden, üretici firma tarafından verilen ekteki broşürlerin içeriklerinden, bilgilendirici metinlerden, tedavi yöntemlerinin açıklamalarından ve web sitesindeki diğer açıklamalardan sorumlu değildir ve herhangi bir garanti verilemez. sinoz hukuki ve/veya tıbbi tavsiye vermez ve tıbbi ve/veya teşhis hizmetleri sağlamaz. Müşteri, web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilerin doğruluğuna güvenirse, risk ve masraflar tamamen kendisine ait olmak üzere hareket eder.
 2. Sinoz veya sinoz'un sahipleri, yöneticileri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, ortakları, reklamcıları veya bağlı işletmeleri, web sitesinde yer alan ve/veya ödeme işlemi sırasında verilen bilgilerin yanlış, hatalı, eksik veya yanıltıcı olmasından sorumlu değildir.
 3. Her Müşteri, aşağıdakilerden kaynaklanan, bunların sonucunda ortaya çıkan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan kayıplar, maliyetler veya zararlar (avukatlar, uzmanlar için makul maliyetler veya diğer makul yasal maliyetler dahil) ile ilgili olarak Sinoz'u tamamen tazmin edecek ve tazmin edecektir:
  Müşterinin bu Şartlara Uymaması;
  2. Web sitesinin Müşteri tarafından izinsiz veya yasa dışı kullanılması;
  3. Müşterinin web sitesini ziyareti sırasında gerçeklerin yanlış sunulması;
  4. Web sitesinin Müşteri tarafından kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki kişi veya kuruluşların iddiaları.

 Virüsler, bilgisayar korsanlığı ve diğer suçlar

 1. Web sitesinin kasıtlı olarak virüsler, truva atları, solucanlar, mantıksal bombalar veya kötü amaçlı veya teknolojik olarak zararlı diğer materyalleri yerleştirerek kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca siteye, sitenin kayıtlı olduğu sunucuya veya siteyle bağlantılı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına izinsiz olarak erişim sağlanması yasaktır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi suç teşkil etmekte olup, sinoz bu suçları yetkili adli mercilere bildirmektedir. Sinoz, Müşteri'nin kimliğinin yukarıda belirtilen makamlara iletilmesi konusunda işbirliği yapacaktır. Bu tür bir ihlalin gerçekleşmesi halinde Müşteri'nin siteyi kullanma hakkı derhal sona erer.
 2. sinoz, web sitesinin kullanılması sonucunda dağıtılmış 'hizmet reddi' saldırısı, virüsler veya bilgisayar cihazlarına, bilgisayar yazılımına, verilere veya mülkiyet kanunları ile korunan diğer materyallere bulaşan diğer teknolojik açıdan zararlı materyallerden kaynaklanan kayıp veya hasarlardan asla sorumlu değildir. veya web sitesindeki veya ona bağlı başka herhangi bir web sitesindeki materyallerin indirilmesi.